„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Terminy posiedzeń Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w
Łapszach Niżnych informuje, że w dniu 28.05.2010 r. zakończył się nabór
wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
Małych Projektów oraz Odnowy Wsi. Biuro LGD przyjęło 27 wniosków o
przyznanie pomocy na Małe Projekty oraz 7 wniosków z zakresu Odnowy Wsi. 
W związku z powyższym zaplanowano 5 posiedzeń Rady LGD, która oceni
wnioski beneficjentów oraz jedno posiedzenie na rozpatrzenie ewentualnych
odwołań i podjęcie uchwał zatwierdzających ostatecznie przyjęte do
realizacji wnioski.
Wszystkie spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Gminy  Łapsze Niżne -
ul. Jana Pawła II 20. Terminy planowanych spotkań:
4.06.2010 - godzina 16:30
5.06.2010 - godzina 14:00
7.06.2010 - godzina 16:30
8.06.2010 - godzina 16:30
9.06.2010 - godzina 16:30

21.06.2010 - godzina 16:30 - Rozpatrzenie Odwołań od beneficjentów, 
podjecie uchwał o wyborze projektów do finansowania i 
sporządzenie listy rankingowej.

Obradom prowadzi Przewodniczący Rady LGD. Tematem obrad jest ocena
złożonych wniosków w ramach naboru.
Wszyscy członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w planowanym zebraniu.
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu,
członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego
Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 3 dni usprawiedliwić w formie
pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.