„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków - Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

działającej na terenie gmin:

Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od    28 maja 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku

Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej).

Wysokość dostępnych środków w danym naborze w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 603 626,00

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 403 626,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej liczby sumy punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla danego rodzaju operacji. Ponadto aby projekt w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” został wybrany do finansowania w ramach LSR musi uzyskać min 5 punktów w ramach oceny za kryterium „Wzrost zatrudnienia”.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne ul. Jana
Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz w środy w godz. 11:00 do 19:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji:

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  telefonu  18 334 11 44, kom. 664 758 092.

Pobierz dokumenty:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wykaz niezbędnych dokumentów przy ubieganiu się o przyznanie pomocy
Wniosek o przyznanie pomocy na działanie 413_312 - pdf
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna
Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy
Ekonomiczny plan operacji - wersja edytowalna
Instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji
Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie właściciela nieruchomości
Oświadczenie o statusie mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie podejmującego działalność gospodarczą
Wzór gwarancji
Formularz dla pomocy de minimis - do edycji
Formularz informacji de minimis - Rozporządzenie i wzór
Instrukcja do Formularza dla pomocy de minimis
Wzór zapytania ofertowego
Wymogi dotyczące tablic informacyjnych
Ankieta monitorująca dla beneficjentów działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej
Załącznik 1 LGD - Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 2 LGD - Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
Lokalne kryteria wyboru wniosków dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Sposób interpretacji lokalnych kryteriów wyboru
Wzór karty oceny zgodności z LSR

UWAGA: od 8 czerwca  obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy i podanych załączników - zobacz