„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RUSZAJĄ NABORY !!!

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych;

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych;

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Numer i nazwa przedsięwzięcia

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

 

Wskaźniki produktu

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

– 4 szt.

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (ogółem) – 7 szt., w tym:

 

- działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru

 

- mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – min. 3 szt.

 

- ukierunkowanych na innowacje – min 1 szt.

 

- wykorzystujących lokalne zasoby.

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przez osoby do 34 roku życia

– 4 szt., w tym:

 

- działających w ramach  branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru

 

-wykorzystujących lokalne zasoby

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

– 6 szt., w tym:

 

-w ramach  branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,

 

-operacji wykorzystujących lokalne zasoby.

 

Termin składania wniosków

9 styczeń 2016 –

23 styczeń 2016

do godz. 14.30

9 styczeń 2016 –

23 styczeń 2016

do godz. 14.30

9 styczeń 2016 –

23 styczeń 2016

do godz. 14.30

9 styczeń 2016 –

23 styczeń 2016

do godz. 14.30

Wysokość dostępnych środków

800 000,00 zł

870 000,00 zł

500 000,00 zł

480 000,00 zł

Forma wsparcia

refundacja

refundacja

refundacja

ryczałt - premia

Wysokość wsparcia

na jedną operację nie może być niższa niż 200000,00 zł

i nie może przekroczyć 300000,00 zł

na jedną operację nie może być niższa niż

50000,00 zł

i nie może przekroczyć 200000,00 zł

na jedną operację nie może być niższa niż 50000,00 zł

i nie może przekroczyć 150000,00 zł

80000,00 zł

Intensywność pomocy

do 100%

kosztów kwalifikowalny

do 60%

kosztów kwalifikowalny

do 60%

kosztów kwalifikowalny

do 100%

kosztów

Link do ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze    wniosków nr 2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

UWAGA!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

    Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

    Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

    LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020. Oceny tej dokonuje LGD za pomocą karty weryfikacji (karta weryfikacji)  Dlatego prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku –  należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że warunki określone w tejże karcie są spełnione. Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty różnią się w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz w zależności od projektu, a dokładne wytyczne w tym zakresie zawiera „Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy” (IWoPP). LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.

    W przypadku ubiegania się o pomoc na PODEJMOWANIE DZIAŁALKOŚCI GOSPODARCZEJ oraz ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ obowiązkowym załącznikiem jest Biznesplan przygotowany wg tego samego wzoru. Jednakże, w przypadku ubiegania się o środki na zakładanie działalności gospodarczej prognoza finansowa obejmuje 2 lata, podczas gdy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej prognoza dotyczy 3 lat nie licząc roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji.

    Ponadto, w razie braku jakichkolwiek innych dokumentów Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji tak jak w latach ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

    Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD SPISZ - PODHALE w Nowym Targu w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradztwo  punktowane  w  ramach  kryteriów  wyboru operacji  rozumiane jest  jako  doradztwo bezpośrednie świadczone przez pracowników Biura LGD w zakresie złożonego wniosku (konkretnie do tej operacji na którą ubiega się o środki) z uwzględnieniem poniższych zasad:

  1. konsultacje są prowadzone i punktowane do dnia poprzedzającego dzień składania wniosków o przyznanie pomocy,
  2. konsultacje w terminie składania wniosków są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Biura LGD. Doradztwo w tym terminie nie otrzymuje punktów w ramach kryteriów wyboru operacji,
  3. pracownik Biura LGD nie wypełnia brakujących rubryk we wniosku ani w biznesplanie, nie weryfikuje także poprawności kalkulacji ekonomiczno– wskaźnikowych,
  4. konsultacje w zakresie wniosku dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych, zgodności z programem oraz rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Data publikacji informacji – 14/12/2016