„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny naboru 1/2017

Wyniki oceny wniosków

W dniu 14 lutego br. zakończyliśmy ocenę wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W ramach naboru nr 1/2017 „Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej” wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR, zostały wybrane do dofinansowania oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Obecnie pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Zarządu Województwa Małopolskiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do finansowania.

1. Listy operacji - Poddziałanie 1.1.4. Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

2. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 14.02.2017r.

 

Opublikowano dnia: 21/02/2017

3. Protokół z postępowania odwolawczego z dnia 10.03.2017 - opublikowano dnia 13/03/2017

4. Listy operacji - uzupełnione na wezwanie SW

5. ERRATA  dostrzeżonych błędów druku w protokole z dnia 14.02.2017 - opublikowano dnia 27/04/2017