„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.1.4 - INFRASTRUKTURA REKREACYJNA

OPUBLIKOWANO 9.01.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje  o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.01.2020 do 07.02.2020 do godziny 14.30

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie: (1.1.4) Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej – 1 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 205 253,00 zł.

Wysokość pomocy: na jedną operację nie może być niższa niż 200 000,00 zł i nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.    Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.    Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.    Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.    Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.    Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

1.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.    Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 -otwórz.pdf

DOKUMENTY LGD SPISZ - PODHALE:

1.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR - otwórz.pdf

2.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium -otwórz.pdf

3.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz.pdf

4.    Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  6_4_2017 - otwórz.pdf

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf

2.    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) - otwórz.pdf

3.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx

4.     Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z) - otwórz.xlsx

5.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz.pdf

6.    Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

7.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.xlsx

8.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

9.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.docx

10.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy - otwórz.doc

11.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  otwórz.xls

12.  Regulamin doradztwa LGD - otwórz.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

1.    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

·         Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz.pdf

·        Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz.pdf

         Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf 

         Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz.pdf

·        Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

        po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień

        publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)  - otwórz.pdf

        Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz.pdf

·       Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji - otwórz.pdf

2.    Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

·      Wniosek o płatność  (wersja 4z) - otwórz.pdf

·      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania   (wersja 4z) - otwórz.pdf

       Wniosek o płatność  - wersja 4z - otwórz.xlsx

       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania   (wersja 4z) - otwórz.xlsx

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz.pdf

·     

AKTY PRAWNE:

  1. Zapoznaj się z prawem i dokumentami - https://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami
  2. Wnioski PROW - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html