„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Kalendarz imprez

Na obszarze działania  Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy odbywa się wiele imprez kulturalno-folklorystycznych, często o znaczeniu międzynarodowym. Są one najlepszą okazja do poznania stroju, gwary, tańca i innych elementów kultury ludowej regionu Spisza i Podhala.

Przebieg oceny wniosków

Wnioski złożone w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, w ramach naborów na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ogłaszanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w pierwszej kolejności oceniane są przez Radę LGD.

Rada ocenia projekty pod kątem ich zgodności z LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) a więc zgodności z planowanymi w startegii przedsięwzięciami i zgodności z celami zawartymi w strategii.

Procedura odwoławcza

Zgodnie z procedurą naboru i oceny wniosków według Lokalnej Strategii Rozwoju, od decyzji Rady LGD w sprawie wyniku oceny wniosków o dofinansowanie, wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

Odwołanie należy wnieść na  formularzu zamieszczonym poniżej najlepiej w terminie 7 dni od otrzymania pisma w sprawie wyniku oceny wniosków. Liczy się data wpływu odwołania do biura Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg